Правила надання освітніх послуг

ВСТУП

Правила надання освітніх послуг відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою Фізичної особи-підприємця Деркач Оксана Анатоліївна, щодо надання освітніх послуг за навчальними курсами «Інструктор Тренажерної зали EQF 3» та «Персональний тренер EQF 4» та можливості користування матеріально-технічною базою, яка перебуває у власності (орендована) Навчальним Центром для надання освітніх послуг Студентам. Дані вимоги необхідні для надання кваліфікації курсам REPs Ukraine, які є необхідними умовами згідно міжнародних стандартів ICREPs. 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. У «SKILL UP» основними видами навчальних занять є:
- лекції;
- практичні заняття;
- відео -лекції
- практика;
- контрольні заходи;

● Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.
● Практичне заняття –форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
● Відео лекції – форма навчального заняття, при якій студенти самостійно працюють з відео матеріалом лекції.
● Практика - проводиться у новому клубі м.Хмельницький, вулиця Чорновола 31
● Контрольні заходи
● Екзамен – форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу.

1.2. Навчальний центр «SKILL UP» бере на себе зобов'язання організувати навчання за стандартами ICREPs, забезпечити проведення навчання студентів за освітніми кваліфікаційними курсами «Інструктор тренажерної зали EQF3», «Персональний тренер EQF4», що включатимуть розгляд теоретичного матеріалу та опрацювання практичних занять у тренажерній залі. Підсумком проведення навчання за курсами є здача кваліфікаційного іспиту, а саме тестування та практичне завдання. Результатом видачі сертифікату є успішне складання іспиту згідно кваліфікаційних вимог REPs Ukraine.
1.3. Студенти, що записалися на курс зобов’язується пройти навчання відповідно до вимог «Правил відвідування курсів» обраного освітнього курсу у форматі денного курсу навчання.
1.4. Навчання проводиться за спеціально створеною комбінованою методикою, розробленою Навчальним Центром, з використанням додаткових навчальних методичних матеріалів, презентацій, а також літератури або навчальних посібників третіх сторін.
1.5. Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги, а саме:
1.5.1. Розробити план навчального процесу за освітніми кваліфікаційними курсами «Інструктор тренажерної зали EQF3», «Персональний тренер EQF4» розрахованих на 120 годинне навчання;
1.5.2. Створити комбіновану методику викладення матеріалу з теоретичного та практичного навчання;
1.5.3. Готувати та читати лекції згідно навчального плану курсів;
1.5.4. Проводити практичні заняття зі Студентами, які полягатимуть в опрацюванні необхідного переліку фізичних вправ із тренажерним та іншим обладнанням, розробку тренувальних програм для різних категорій клієнтів, проведення фізіологічного тестування та опитування для потенційних клієнтів та ін.
1.5.5. Давати завдання для самопідготовки студентів та надати необхідні матеріали Case Study для розробки персональних програм у якості домашніх завдань.
1.5.6. Надати студентам необхідний список питань для самопідготовки для здачі кваліфікаційних іспитів.
1.5.7. Розробити підсумковий екзамен (практичну частину) для перевірки стану засвоєння викладеного матеріалу та отримання кваліфікації Reps Ukraine.
1.6. Послуги повинні відповідати вимогам, які висуваються до даного виду послуг згідно міжнародних стандартів ICREPs.

2. ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

2.1. Для початку надання освітніх послуг студенту необхідно:
- у повному обсязі ознайомитися з правилами надання освітніх послуг;
- у необхідному обсязі ознайомитися з правилами проходження теоретичного та практичного іспиту та переліком тем для підготовки;
-ознайомитися із Кодексом Професійної Етики;
- прийняти всі умови даних Правил без зауважень.
2.2. Розклад занять буде наданий до початку проведення навчання. Усі лекції та практичні заняття будуть проводитися за розкладом. Виключення становить обставини неперборної дії, що заважають провести дані заняття в необхідний термін та в повному обсязі (у т.ч. під час карантинних обмежень). У такому випадку Адміністрація Навчального Центру внесе зміни не пізніше ніж за 3 години до початку проведення заняття.
2.3. Тривалість терміну навчання на одному відповідному рівні – 128 годин/64 години.
2.4. Навчання здійснюватиметься на території Навчального Центру.
2.5. Лекції, що надаються для самостійного опрацювання у форматі записаних відео, чи інших матеріалів, переглядаються студентом самостійно, але у термін, що був визначений навчальним центром.
2.6. У випадку введення карантинних обмежень заняття можуть бути перенесені в онлайн режим з використанням спеціального програмного забезпечення (Zoom чи ін).
2.7. Відвідування лекцій Студентом є обов’язковим. Якщо Студент із поважних причин пропустив заняття, він має опрацювати даний матеріал самостійно. Лектор може в індивідуальному порядку надати консультацію з пропущеного матеріалу, але не більше ніж 40хв на людину.

3. ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість навчання за курс встановлюється навчальним центром та включає в себе сдачу кваліфікаційного іспиту. Надання освітніх послуг студентам надається у випадку повної оплати.
3.2. Оплата за навчання здійснюється шляхом оплати за реквізитами Навчального Центру.
3.3. У випадку пропуску заняття Замовником послуги, заняття вважається проведеним і оплата за них не повертається.
3.4. Послуги, що не передбачені освітнім курсом, індивідуальні додаткові заняття, що не передбачені у навчальній програмі, соціально-побутові послуги, придбання приладдя чи додаткової літератури для подальшої роботи, які можуть надаватися Студентам за його проханням, оплачуються окремо.
3.5. У випадку, якщо Студент не здав будь-яку частину кваліфікаційного іспиту, вартість навчання не повертається, послуга вважається виконаною у повній мірі. Оплата перездачі іспиту встановлюється та оплачується додатково.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

4.1. Виконавець зобов’язується надати послугу з організації навчання за освітніми курсами «Інструктор тренажерної зали EQF3», «Персональний тренер EQF4» згідно даних Правил надання освітніх послуг.
4.2. Навчальний центр зобов’язується надати послугу належної якості.
4.3. Навчальний Центр інформує Студентів про початок занять та ознайомлює його з розкладом занять.
4.4. Навчальний центр зобов’язується забезпечити Студентів необхідними методичними матеріалами, приміщенням для проведення навчання, проведення практичного навчання та складання практичної частини іспиту.
4.5. Навчальний центр має право змінювати час занять Замовника у разі хвороби викладача або з будь-яких інших обставин форс-мажору, у тому числі через карантинні обмеження, за умови попередження Студентів заздалегідь, але не менш ніж за три години до початку занять, і, у разі необхідності, замінити хворого викладача іншим викладачем. Дані умови не протидіють споживацьким правам Студентів.
4.6. За умови успішного проходження освітнього курсу у повній мірі та успішної здачі теоретичного та практичного іспиту, видати Студенту Сертифікат, що підтверджує факт успішного проходження освітнього курсу та відповідності міжнародній кваліфікації REPs Ukraine.
4.7. Навчальний центр не несе відповідальності за незадовільні результати по закінченні освітнього курсу студентом та незадовільному складенню екзамену (тестування чи практичної частини іспиту).5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

5.1. Загальні умови
5.1.1. Студент зобов’язується провести повну оплату за навчання відповідно до розділу 3 даних Правил.5.1.2. Студент зобов’язується відвідувати заняття відповідно складеному розкладу і не пропускати їх без поважної причини (хвороба, відрядження, яке триватиме більше трьох занять).5.1.3. Студент повинен вчасно приходити на заняття і не залишати заняття до їх закінчення без попереднього попередження Викладача або Адміністрації Навчального Центру.5.1.4. Студент повинен своєчасно та старанно виконувати домашні завдання у необхідний строк, дотримуватись правил дисципліни на заняттях та дбайливо ставитись до майна Виконавця.5.1.5. Перед початком кожного заняття Студент зобов'язується засвідчити свою присутність підписом у журналі, наданому Навчальним Центром.5.1.6. Відшкодувати у повному обсязі матеріальні збитки, якщо такі нанесені Навчальному Центру.5.1.8. Для допуску на кваліфікаційний іспит Студенту необхідно зареєструватися у реєстрі Reps Ukraine не пізніше ніж за 24 години до початку тестування. В іншому випадку, Студент не може бути допущений до тестування.5.1.7. По закінченню прослуховування освітніх курсів, за умови успішного складення фінального тестування (екзамену) та практичної частини іспиту отримати Сертифікат із присвоєнням кваліфікації REPs Ukraine.5.1.8. У разі нездачі будь-якої частини іспиту для отримання кваліфікації Reps Ukraine, Студенту видається Сертифікат про проходження навчання, але без присвоєння кваліфікації Reps Ukraine. 5.1.9. Для повторної здачі іспиту Студенту необхідно оплатити послугу Здачі Кваліфікаційного іспиту у повній мірі.5.1.10. Після успішної здачі іспиту надати усі необхідні документи у реєстр тренерів REPs Ukraine.
5.2. Відпрацювання пропущених студійних занять.
5.2.1. До підсумкового контролю у вигляді екзамену допускаються всі студенти, вони можуть проходити тему самостійно, або приєднатися до іншої групи, при умові наявності вільних місць.
5.2.2. Засвоєння пропущеної теми лекції, або практичного заняття, перевіряється під час складання підсумкового контролю.
5.2.3. Пропуск практичного заняття, відпрацьовується студентом відповідно вимог встановлених «SKILL UP» (співбесіда, практика тощо).
5.2.4.Пропущені практичні та семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, студент відпрацьовує своєму викладачеві або згідно з графіком консультацій та відробок.
5.2.5. У випадку, коли студент не встигає відпрацювати пропущені з поважної причини заняття до початку підсумкового контролю з дисципліни, він відпрацьовує їх і допускається до екзамену за спеціальним дозволом, встановленої форми.
5.2.6. Якщо академічна заборгованість виникла з приводу хвороби студента, він має право пройти курси з іншою групою.


6. УМОВИ ЗДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

6.1. Процес реєстрації тренера
6.1.1. Для здачі іспиту тренеру необхідно пройти процес реєстрації не пізніше, ніж за 24 години до початку іспиту. Посилання на реєстрацію необхідно взяти у Навчальному Центрі.
6.1.2.Для здачі іспиту на кваліфікацію «Персональний тренер EQF 4» допускаються тренери, що мають підтверджену кваліфікацію «Інструктор тренажерної зали EQF 3» та диплом проходження навчального курсу за цією класифікацією. Якщо така кваліфікація відсутня, тренер має звернутися до Навчального центру для здачі іспиту EQF 3. І лише потім тренер буде допущений до здачі іспиту на кваліфікацію «Персональний тренер».
6.1.3. У випадку, якщо Студент одразу проходить комбінований курс, що включає у себе «Інструктор тренажерної зали EQF 3» та «Персональний тренер EQF 4», то наявність кваліфікації EQF 3 не потрібна.

6.2. Теоретична частина іспиту

6.2.1. Теоретична частина іспиту для кваліфікації проходить у форматі он-лайн на території Навчального Центру. Для здачі іспиту Студенту необхідно взяти із собою пристрій з виходом в Інтернет (телефон, планшет, ноутбук). Доступ до тесту буде видаватися індивідуально із загального банку тестів. Це означає, що у кожного студента буде свій унікальний тест.
6.2.3. Іспит складається із 60 питань з анатомії, біомеханіки та теорії тренувального процесу. Теми для підготовки до теоретичного екзамену можна взяти у Навчального Центру. Час здачі іспиту- 60 хв.
6.2.4. Для здачі іспиту необхідно набрати не менше 75% правильних відповідей. Результат іспиту Студент побачить одразу після завершення тестування на екрані.
6.2.5. Будь-яка можливість списування або консультація з колегами автоматично припиняє здачу іспиту. Запис на проходження екзамену наступного разу буде відбуватися на загальних підставах після повної оплати за іспит.
6.3. Практична частина іспиту
6.3.1. До здачі практичної частини іспиту можуть бути допущені лише студенти, які успішно склали теоретичну частину іспиту та набрали не менше 75% правильних відповідей.
6.3.2. На практичну частину іспиту для отримання кваліфікації «Персональний тренер EQF4» необхідно прийти зі статистом, який буде виконувати роль клієнта. Статист не має бути професійним тренером, спеціалістом індустрії фітнесу чи професійним спортсменом. Ним може виступити хтось із близьких друзів чи родичів Студента. Для здачі іспиту на кваліфікацію «Інструктор тренажерної зали EQF3» статист не потрібен.
6.3.3. Для здачі практичної частини іспиту необхідно провести тренування зі статистом з урахуванням цілей клієнта та його фізіологічних особливостей. Для підготовки до іспиту можна використовувати анкетування із Case Study .

У ході іспиту тренер має провести тренування на 30 хв, що включає в себе такі блоки:
● Інтерв’ю з клієнтом, збір інформації стосовно побажань та фізіологічних особливостей. Час 2-3 хв.
● Розминка- розігрів серцево-судинної та інших систем, вправи на мобілізацію суглобів, координаційні вправи, динамічний стретчинг. Час 5-6 хв
● Основна частина- вправи із власною вагою тіла (не менше 3 вправ), вправи з навантаженням (не менше 3 вправ).
● Демонстрація вправ згідно з тренувальними методами – обрати будь-які 2 вправи із тренувальної програми клієнта та запропонувати виконати їх у методах (наприклад, супер-сет, «Піраміда» чи інші).
● Робота з альтернативними вправами- демонстрація альтернативних вправ по 4 запропонованим із списку (прим., список вправ можна переглянути у документі «Список питань для підготовки практичного іспиту»)
● Робота з кардіо-обладнанням- показати налаштування тренажера, техніку виконання, методи зміни інтенсивності та вибору вбудованих програм.
● Стретчінг- запропонувати та виконати по 1 вправі на кожну групу м’язів: спини, грудей, верхніх кінцівок, сідниць чи стегон, гомілок.
6.3.4. Тренеру необхідно притримуватись регламенту та таймінгу іспиту та правильно розрахувати час. Екзаменатор не має права втручатися у процес. Він лише фіксує результати здачі у формуляр екзаменатора. 

6.4. Методи оцінки практичної частини іспиту:

У ході іспиту комісією будуть оцінюватися наступні критерії:
● професійні знання та навички роботи тренера (правильний вибір вправ, знання техніки виконання, знання м’язів, корекції помилок, та ін)
● комунікативні якості у роботі з клієнтом (вербальна комунікація, уточнення деталей під час роботи, методичні рекомендації з техніки виконання та ін).
● Клієнтський сервіс- допомога клієнту під час роботи з обладнанням, слідкування за самопочуттям та ін.

6.5. Перездача іспиту
6.5.1. У разі не здачі будь-якої частини іспиту Студентом, можливість здачі іспиту відбувається на загальних підставах з повною оплатою за іспит.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Студент та Навчальний центр несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даними Правилами, відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Навчальний центр несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в даних Правилах.
7.3. Навчальний центр не несе відповідальності за незадовільні результати навчання по закінченні освітнього курсу, які спричинені неналежним виконанням Студентом своїх обов’язків, вказаних у розділі 5 Правил.
7.4. Студент несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в анкеті слухача по наданню освітньої послуги. У випадку, якщо Студент не вказав або невірно вказав персональні дані, Навчальний центр не відповідає за додаткові витрати Студента у випадку заміни Сертифікату.

8. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цими Правилами, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися внаслідок настання зовнішніх і надзвичайних обставин, відсутніх на момент публікації даних Правил чи змін або доповнень до них, які не можна було передбачити і запобігти їх виникненню. До таких обставин відносяться стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, пандемії, страйки, військові дії, законні чи незаконні дії органів влади, відсутність електропостачання за місцем проведення заняття з вини третіх осіб.
8.2. До обставин форс-мажору не відносяться наступні обставини: хвороба або несподіване відрядження Студента.
8.3. Обставини форс-мажору підтверджуються довідкою виданою відповідними компетентними органами, яким надано це право державою.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Придбавши та пройшовши процедуру реєстрації на курс Студент заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що:
9.1.1. Студент свідомо погоджується на всі умови Правил надання освітніх послуг;
9.1.2. стан здоров'я Студента дозволяє йому проходити навчання та практичні заняття відповідно до необхідного обсягу;
9.1.3. він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’я, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень);
9.1.4. він не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Навчального Центру;
9.1.5. він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Навчальному Центру про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
9.2 Питання не урегульовані даним Правилами регулюються чинним законодавством України.10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даних Правил, підлягають вирішенню шляхом переговорів на умовах пред’явлення чеку (квитанції) про сплату за надання освітньої послуги.10.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

Contacts

Skill Up

Акредитована школа фітнес-тренерів

Адреса

м.Хмельницький, вул. Чорновола 31

Контакти

+380986234939moc.liamg%40tif.pulliks